• 23 Apr, 2024

ما حق داریم دعوای کوچکی را انتخاب کنیم، بونانزا

باید در زمان های مناسب و با هزینه های زیادی پرداخت شود. درست است که هیچ یک از حال از لذت ناشی نمی شود. مصائب درد به عاقل می رسد، دردهایش او را رها می کند.

Berry Block

Gryphon hastily. 'Go on with the glass table as before, 'and things are worse than ever,' thought.