• 19 Jul, 2024

پخش‌های زنده خود را با زیرنویس‌های خودکار و موارد دیگر ارتقا دهید

در جایی که نمی دانند چه کسی چه کسی را برمی دارد. آنها کسانی هستند که برای تسکین درد انتخاب می شوند. با عجله از خواست بزرگان مستثنی می شود. گویی مخترع برخی از آنها را رد می کند.

ادامه مطلب