• 23 Apr, 2024

برای کسانی که آن را ترک می کنند و کسانی که از آن پیروی نمی کنند. فقط چیزی برای آنها تهیه کنید و آنها ارائه خواهند کرد. بگذار از زندگی و دفع باشد.