• 19 Jul, 2024

حقيقت را بجويد و ببيند كه لذت ستايش كنندگان در پي خواهد داشت. یک گزینه لوکس برای ما که اینطور نیست. ما او را متهم می کنیم که چیزی نمی خواهد و رنج می کشد.