• 19 Jul, 2024

عواقب چاپلوسی را توضیح می دهم تا او را مقصر جلوه دهم. من در را به روی کسی که مسئول وظایف بعدی است باز نمی کنم. انعطاف پذیری اما بدون طرد شدن.